Modul Výrobkové audity akosti

Q-LanYs

Proces výrobkový audit overuje nezávisle od uvoľňovania vyrobenej produkcie, či výrobok spĺňa požiadavky dané technickými špecifikáciami (zákazníkom), legislatívou a autorizovanými/akreditovanými osobami. Ide o proces, ktorý musí byť zahrnutý do celého systému riadenia akosti vyrábanej produkcie a musí byť v súlade s ostatnými kontrolnými procesmi, aby sa zaistil optimálny a produktívny systém kontroly akosti výrobkov.


Pre zaistenie procesu výrobkových auditov je spracovaný modul „Výrobkové audity“ spĺňajúci vyššie uvedené požiadavky. V rámci tohto modulu sú k dispozícii nástroje na vytvorenie kontrolných plánov výrobkových auditov, stanovenie periódy vykonávania auditov, plánovanie auditov, zaznamenanie výsledkov auditu, vyhodnotenie a tlač protokolu výrobkového auditu.

Hlavné funkcie modulu:

  • Tvorba kontrolného plánu
  • Plánovanie výrobkových auditov
  • Vykonávanie a záznam výsledkov auditu
  • Protokol výrobkového auditu
  • Analýzy výrobkových auditov
Q-LanYs - Softvér pre výrobkový audit akosti  
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.