Modul Vstupná kontrola
Modul Uvoľnenie výrobnej linky (Uvoľnenie 1. kusu)
Modul Výstupná kontrola
Modul Skúšobne a laboratóriá

Q-LanYs Novinky v moduloch Kontroly, Skúšobne a laboratóriá ...

Tieto moduly sú určené na monitorovanie a prebierky vstupného materiálu, polotovarov a finálnych výrobkov. Na uvoľňovanie dávok môžete využiť AQL prebierky na kontrolu dávok v sérii s prechodovými pravidlami a LQ prebierky izolovaných dávok bez prechodových pravidiel.

V rámci týchto modulov sú zahrnuté nasledujúce funkcie:

  • Tvorba kontrolných inštrukcií
  • Archivácia neplatných kontrolných inštrukcií
  • Plánovanie kontroly v prípade periodických skúšok
  • AQL a LQ prebierky
  • Záznam meraní a vyhodnotenie meraní vrátane tlače uvoľňovacieho protokolu
  • Zobrazenie X−karty priebehu meraných parametrov (možnosť nastavenia medzí zásahu)
  • Podpora analýzy najčastejšie vyskytujúcich sa chýb pomocou Paretovho diagramu
  • Možnosť on-line snímania meraných dát z meracích prístrojov a zariadení

Tvorba kontrolných inštrukcií

Slúži na definíciu kontrolných inštrukcií pre prebierku materiálu, polotovarov a hotových výrobkov. V rámci kontrolných inštrukcií definujete požadovaný rozmer vrátane tolerancií, veľkosť výberu, častosť skúšok, medze zásahu, predpísaný merač a ďalšie.

Plánovanie kontroly dodávok (dávok)

V prípade definovania periodických skúšok systém automaticky kontroluje platnosť vykonaných meraní a vykonáva predpis skúšok, ktoré je nutné merať pre daný výrobok v danom čase. Na kontrolu dávok v sérii (AQL prebierky) môžete využiť funkciu stanovenia veľkosti výberu na veľkosti kontrolovanej dávky a pravidiel pre normálnu, zmiernenú alebo sprísnenú kontrolu.

Záznam a vyhodnotenie meraní

Pri zaznamenaní merania je hodnota ihneď vyhodnotená voči tolerančným medziam. Na základe výsledku merania máte možnosť tlače protokolu pre uvoľnenie/neuvoľnenie výroby alebo skúšobného protokolu.

Analýza zaznamenaných údajov

Pre detailnú analýzu meraných parametrov sú k dispozícii štatistické nástroje umožňujúce analyzovať zaznamenané údaje pre určité obdobie, výrobok, skupinu výrobkov alebo iné súbory údajov podľa vašej definície. Požadované hodnoty je možné zobraziť pomocou X−karty.

Analýza nezhodných dodávok

Na analýzu parametrov najviac podieľajúcich sa na nezhodných dávkach je k dispozícii Paretova analýza.

Q-LanYs - Softvér Vstupná a Výstupná kontrola, Skúšobne   Q-LanYs - Softvér Vstupná a Výstupná kontrola, Skúšobne
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.