SPC systémy a stanice - Štatistická regulácia výroby

Q-LanYs Novinky v module SPC ...

Softvér SPC slúži na zaistenie štatistickej regulácie výrobného procesu a monitorovanie kvalitatívnych parametrov výrobkov. Vstup dát je možné vykonávať prostredníctvom klávesnice, priamym čítaním dát z meračov pripojených k SPC stanici alebo automatickým zberom dát prostredníctvom meracích zariadení a snímačov.

Modul SPC pre merateľné parametre podporuje viac typov rozdelenia Normal, Weibull, Rayleigh, Beta, exponenciály, Fisher F, Gamma, Chi-squared, LogNormal a Student-T. Je tiež k dispozícii Box-Coxova transformácia.

Pre štatistickú reguláciu procesov sú k dispozícii regulačné karty X−Rs (karta individuálnych hodnôt), X−Rst (karta individuálnych hodnôt - cieľová), X−R, X−s, Me−R (mediánová karta) a pre atributívne znaky regulačné karty c, u, p, np. Pri vykonávaní vlastného merania program zaisťuje okamžité vykreslenie sledovaných charakteristík do regulačnej karty, prepočítanie regulačných medzí a ukazovateľov Cp, Cpk, Pp, Ppk vrátane intervalov spoľahlivosti.

Pre detailnejšiu analýzu sledovaných procesov sú k dispozícii tabuľka dôležitých ukazovateľov procesu, tabuľka nameraných hodnôt, Q-Q Plot, histogram vrátane vykreslenia krivky hustoty pravdepodobnosti (Gaussovej krivky, ...), testy zhody so stanoveným typom rozdelení, test odľahlosti nameraných hodnôt, grafické vyhodnotenie trendu procesu a ďalšie nástroje umožňujúce výber dát pre analýzu.

Pre monitorovanie atributívnych znakov alebo zmätkovitosti procesu sú k dispozícii nástroje na zber a vyhodnotenie atributívnych parametrov (zberných kariet chýb). Bližšie popísané v module Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb.

Súhrn hlavných prvkov modulu SPC:

 • jednoduchá a rýchla definícia plánu regulačnej karty
 • nástroje na výpočet fixných regulačných medzí vychádzajúci z požiadavky zákazníka alebo zo znalosti variability procesu
 • nastavenie poradia meraní podľa výrobkov alebo podľa parametrov
 • možnosť vloženia foto k meraným parametrom (vizualizácia ako vykonávať meranie)
 • možnosť priameho prepojenia s meradlami a meracími zariadeniami pre automatické monitorovanie kvalitatívnych parametrov výrobkov
 • funkcie pre zostrojenie Q-Q Plot a histogramu vrátane vykreslenia krivky hustoty pravdepodobnosti daného typu rozdelenie
 • testy normality, testy zhody s nenormálnymi typmi rozdelenie <-Li>
 • test odľahlosti nameraných hodnôt
 • zobrazenie tabuľky nameraných hodnôt vrátane mena operátora
 • výpočet dôležitých štatistických ukazovateľov procesu vrátane prirodzených regulačných medzí
 • grafické znázornenie trendu procesu pomocou priebehu ukazovateľov Pp, Ppk
 • možnosť označenia námerov, ktoré nemajú byť zahrnuté do výpočtu ukazovateľov
 • možnosť zaznamenania okamžitých opatrení, zistené chyby a prípadne foto vady priamo do regulačnej karty k danému námeru
 • funkcie pre automatickú detekciu podozrivých výrobkov na základe nameraných hodnôt
 • podpora vizualizácia stavu meraného výrobku pomocou Andoni systému
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
Q-LanYs - Softvér SPC systémy a stanice, Štatistická regulácia procesu
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.