CAQ - Informačný systém na podporu riadenia akosti

Q-LanYs

Informačný systém Q-LanYs vychádza z dlhodobých skúseností v oblasti riadenia akosti. Je neustále rozvíjaný a zdokonaľovaný. Do IS Q-LanYs sú priebežne zaraďované nové prvky a funkcie vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov a taktiež vychádzajúce z aktualizácií a nových vydaní noriem týkajúcich sa systémov riadenia akosti.

NOVINKY verzií CAQ informačného systému Q-LanYs

Q-LanYs Pack 2011

Pre všetky moduly je spoločne upravené:

 • Úplná kompatibilita s OS WINDOWS 7
 • Možnosť prihlásenia do systému v režimoch s SQL aj WINDOWS autorizáciou
 • Nové moduly „Preventívna a prediktívna údržba“ a „Plánovanie laboratórnych skúšok“
 • Všetko prevedené do UNICODE. Tzn. možnosť používania v jednom texte ľubovoľných tabuliek znakov. (Napr. znaky slovenčiny, nemčiny, kórejčiny, azbuky atď.
 • Doplnených cca 105 nových funkcionalít (pozri históriu vývoja jednotlivých modulov)
 • Q-LanYs Pack 2009

  Pre všetky moduly je spoločne upravené:

 • Úplná kompatibilita s OS Windows VISTA
 • Nový inštalačný program výrazne zjednodušujúci inštaláciu IS
 • Na strane klientov už nie je nutné žiadne nastavovanie registrov a inštalácia špecifických súborov. Týmto je zaistená jednoduchá inštalácia klientov (len zavedenie spúšťacej ikony).
 • Možnosť vytvárania databáz na SQL serveri už pri inštalácii
 • História vývoja jednotlivých modulov

  Modul Riadenie podnikovej dokumentácie

  verzia 4.6.4

 • Doplnená funkcia zobrazenia WWW odkazu na dokument v e-mailoch informujúcich o zverejnení nových dokumentov.
 • verzia 4.6.1

 • Doplnená možnosť vytvorenia stromovej štruktúry procesov.
 • Doplnené funkcie pre nastavenie práv používateľov pre editáciu dát podľa záložiek.
 • verzia 4.5.7

 • Pri vkladaní dokumentu je dokument prekopírovaný do definovaného úložiska.
 • verzia 4.5.5

 • Doplnená tlačová zostava „Prehľad pripomienok“
 • Doplnená tlačová zostava „Úvodná strana dokumentu“.
 • Doplnená funkcia pre zabránenie zmien pripomienok k dokumentu starších ako 4 hodiny.
 • verzia 4.5.0

 • Doplnená funkcia „Zvýšená ochrana“ dokumentu. Využitie pri riadení zmlúv.
 • Optimalizácia editácie dát vo výberoch pre MS SQL 2000 , MS SQL 2005 a novšie.
 • Optimalizovaný proces zmenového konania z pohľadu vytvárania dát a ich editácie.
 • Doplnená položka „Poznámky spracovateľa“.
 • Možnosť schvaľovania dokumentu až tromi schvaľujúcimi.
 • Vylepšená funkcia skrytia nepotrebných objektov a funkcionalít.
 • verzia 4.2.0

 • Doplnený systém centrálnych úložísk pre dokumentáciu v spracovaní, platnú dokumentáciu a archív dokumentácie a automatické presuny medzi jednotlivými úložiskami.
 • Doplnená možnosť sledovania vyplnenia povinných položiek.
 • Doplnené prekopírovanie položiek „Procesy“ a „Kľúčové slová“ do novej verzie dokumentu z predchádzajúcej verzie.
 • Upravený systém pripomienkovania tak, aby pripomienky mohli editovať len používatelia, ktorí ich vytvorili, a meno pripomienkujúceho je automaticky nastavené podľa prihlasovacieho mena a hesla.
 • verzia 4.1.2

 • Doplnená položka pre označenie „Bezpečnostný diel“.
 • Možnosť prihlásenia viacerých používateľov pod jedným menom „noname“ do aplikácie.
 • verzia 4.1.0

 • Doplnené funkcie pre riadenie revízií dokumentácie.
 • verzia 4.0.0

 • Doplnená funkcia upozornenia na neprečítanú dokumentáciu alebo na dokumentáciu čakajúcu na ďalšie spracovanie.
 • Doplnená položka „Dátum stiahnutia dokumentu“
 • Doplnená možnosť voľby pre spôsob odkazovania na znenie dokumentu. Tzn. systém úplnej cesty odkazu na dokument alebo systém preddefinovaných adresárov pre platnú aj neplatnú dokumentáciu.
 • Do informačných e-mailov je doplnené vloženie textu z položky „Poznámka“.
 • Doplnený list pre popis histórie zmien dokumentu.
 • Pri zverejnení dokumentu nahradením iného dokumentu sú informácie o distribúcii pri nahradenom dokumente uchované aj v archíve a je možnosť zvoliť automatické vyplnenie dátumu stiahnutia pri nahradzovanom dokumente.
 • Modul Riadenie technických noriem, výkresov a predpisov

  verzia 5.5.5

 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • verzia 5.0.2

 • Doplnená možnosť triedenia podľa všetkých položiek kliknutím na titulok tabuľky vo formulári „Podľa mena“.
 • V riadení technických výkresov doplnené voľby „Kusovníky“ a „ALC kódy“.
 • Doplnená položka pre označenie „Bezpečnostný diel“.
 • verzia 4.6.0 (Zmeny sa týkajú iba riadenia technických výkresov. A to:)

 • Možnosť triedenia podľa všetkých položiek kliknutím na titulok tabuľky.
 • Doplnený list pre záznam viacerých zmien vo výkrese s možnosťou evidovania dátumu zmeny a popisu zmeny.
 • Možnosť zmeny položiek triediaci znak, číslo výkresu a verzia so zachovaním údajov v detailných tabuľkách.
 • Zrýchlenie odozvy pri prechode na ďalšie záznamy.
 • Modul Auditing

  verzia 5.0.0

 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • verzia 4.1.2

 • Doplnené automatické zaradenie auditovaného do kategórií A, AB, C, D vo vyhodnotení a správe z auditu.
 • verzia 4.1.1

 • Doplnené anglické verzie tlačových zostáv vo formulári „Vyhodnotenie auditu“:
 • Súhrnná správa z auditu
 • Zistené nezhody
 • Vyhodnotené otázky auditu
 • verzia 4.1.0

 • Doplnená položka pre vkladanie poznámok k otázkam pri vyhodnotení auditu.
 • Doplnené v tlačovej zostave „Vyhodnotené otázky“ zobrazenie poznámok k jednotlivým otázkam.
 • Doplnená možnosť lokálnej inštalácie a prenosu dát z verejnej inštalácie na lokálnu. Užitočné pre externé audity u dodávateľov, kedy chcete vykonať vyhodnotenie auditu už u dodávateľa a potom vytvorené dáta nahrať späť na verejný server.
 • Modul Riešenie problémov, kontinuálne zlepšovanie, ciele akosti...

  verzia 4.1.2

 • Doplnenie triedenia záznamov kliknutím na titulok položky.
 • Doplnená funkcia zobrazenia len neukončených akcií.
 • Uvoľnenie verzie pre UNICODE.
 • verzia 4.1.1

 • Tlačové zostavy preberajú taktiež podmienky filtra čiastkových úloh.
 • Oprava tlače Ganttovho diagramu.
 • verzia 4.0.3

 • Opravy vo formulári „Riadenie projektov“ (vloženie nového projektu, tlač zoznamu projektov)
 • verzia 4.0.2

 • V knihe „Kontinuálne zlepšovanie“ doplnený list pre hodnotenie akcií z pohľadu uvoľnenia na realizáciu a z pohľadu celkového efektu akcie po ukončení realizácie.
 • verzia 4.0.0

 • Úplné prepracovanie Ganttovho diagramu. Možnosť zmeny termínov interaktívnym spôsobom priamo v diagrame. Možnosť fixovania časových položiek. Doplnená položka pre definovanie dĺžky úloh v dňoch.
 • Rozdelenie kníh pre riešenia projektov a riešenia nezhôd.
 • verzia 3.6.0

 • Doplnené funkcie automatického generovania a tlače GANTTOVHO diagramu pre grafické zobrazenie časového priebehu projektov.
 • verzia 3.5.0

 • Doplnená položka „Kontrola účinnosti“ vo formulári „Riešenie nezhôd/Projekty.
 • Doplnená podpora APQP a PPAP.
 • Modul Reklamácie od zákazníkov

  verzia 5.0.1

 • Doplnená položka „Typ reklamácie“.
 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • Doplnená funkcia export zoznamu reklamácií do Excelu.
 • verzia 4.5.6

 • Opravy v analýzach reklamácií
 • Doplnená možnosť zaznamenať a v analýze reklamácií vyhodnotiť kto v akej výške hradí náklady na reklamácie.
 • V číselníkoch doplnený list „Náklady na reklamácie uhradí“.
 • verzia 4.5.3

 • Doplnená zostava „Prehľad reklamácií 02“.
 • Doplnená možnosť tlače prehľadu reklamácií pre používateľom definované obdobie (formulár „Reporty“).
 • V tlačových zostavách analýzy reklamácií je v nadpisoch doplnené „analyzované obdobie“.
 • Doplnené položky „Náklady uhradí interný pracovník“, „Náklady uhradí dodávateľ“.
 • verzia 4.5.2

 • Doplnená tlačová zostava „Prehľad reklamácií“ vo formulári „Reporty“.
 • Doplnené zobrazenie reklamácií len pre špecifikovaný rok (zlepšenie prehľadnosti).
 • Zmena triedenia záznamov na triedenie podľa dátumu prijatia reklamácie vzostupne.
 • Zmena stanovenia počtu reklamácií v riešení v grafickom reporte. Reklamácia v riešení sa chápe ako reklamácia neuzatvorená so zákazníkom.
 • verzia 4.5.0

 • Doplnené tlačové zostavy „Reklamačný protokol“ a „Formulár – prijatie reklamácie“.
 • Doplnená voľba „Sťažnosť“.
 • Doplnená funkcia „Reporty“. Grafický mesačný prehľad reklamácií. Podpora „vizuálneho manažmentu“.
 • Modul Reklamácie dodávateľom

  verzia 4.0.1

 • Doplnená položka „Typ reklamácie“.
 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • verzia 3.5.3

 • Doplnené položky „Plánované NO z 8D“ a Zavedené NO z 8D“.
 • Umožnené presúvanie položiek v zozname reklamácií.
 • Triedenie zoznamu reklamácií rozšírené o vzostupné aj zostupné triedenie.
 • verzia 3.5.2

 • Doplnená funkcia export zoznamu reklamácií do Excelu.
 • Doplnená položka „Popis materiálu“.
 • verzia 3.5.0

 • Doplnená funkcia odoslania požiadavky na vybavenie reklamácie e-mailom.
 • Doplnená funkcia zobrazenia reklamácií len pre daný rok.
 • Doplnená možnosť pripojenia fotiek chýb priamo vo formulári evidencie reklamácií.
 • Možnosť používateľského nastavenia používanej meny (Kč, Eur, $).
 • Modul Metrológia

  7.0.0

 • Doplněny fukce "Posouzení použitelnosti měřidel" dle VDA 5.
 • Doplněny funkce pro ukládaní předdefinovaných výběrů.
 • Ve výdejně doplněno rozdělení dle kategorií a typu měřidel.
 • Ve formulářích pro výdej a příjem měřidel doplněn seznam aktuálně vypůjčených měřidel pro daného pracovníka.
 • Doplněna historie studií způsobilosti dle měřidel.
 • 6.9.0

 • Doplněna studie způsobilosti měřidla – Metoda regulačních diagramů.
 • Doplněn filtr „dle kategorie měřidla“ a „Evidenční číslo“ pro generování plánu kalibrace/ověření/údržby.
 • Doplněna funkce pro hlídání zadání hodnoty Interní nebo Externí kalibrace.
 • Doplněno blokování změny ev. čísla měřidla, když záznam již obsahuje detailní data o měřidle.
 • V číselnících na kartě „Kalibrační střediska“ doplněna položka „Konec platnosti akreditace“ a také doplněna barevná indikace stavu platnosti akreditace.
 • 6.8.5

 • V evidenci měřidel doplněny funkce pro připojení dokumentace k záznamu o měřidle.
 • Doplněna funkce zkontrolovat dostupnost aktualizací.
 • Doplněny funkce pro řízení údržby měřidel dle motohodin/cyklů.
 • 6.7.9

 • Doplněny funkce pro tisk podpisů v kalibračních protokolech a kalibračních listech.
 • Doplněna sestava kalibračního listu pro fu. TESTO.
 • Ve výdejně měřidel doplněna podpora čtečky čárových kódů.
 • Doplněny funkce pro hromadný výdej/příjem měřidel.
 • Při spuštění programu se zobrazí upozornění na stav platnosti měřidel.
 • verze 6.6.7

 • Doplněny funkce grafické analýzy studie způsobilosti měřidel R&R.
 • Doplněny funkce pro změnu názvů položek formulářů a tiskových sestav.
 • Doplněna analýza schopnosti měřidla GRR – metoda analýza rozptylu ANOVA
 • V datumových položkách „Konec platnosti kalibrace, Konec platnosti ověření a Následná údržba“ umožněno zadat texty „viz. MŘ (metrologický řetězec), dle zákazníka nebo neomezeno“.
 • verze 6.2.7

 • Doplněna funkce „Hromadná změna vlastníků měřidla“.
 • Doplněna možnost korekce (lineární transformace) při zadávání naměřených hodnot v kalibračním protokolu.
 • Aplikace rozšířena o další tiskové sestavy.
 • Doplněna funkce zaznamenání historie vlastníků měřidla.
 • Možnost nastavení potvrzování změn v evidenci měřidel.
 • Doplněna položka „Poznámky k poslední kalibraci“.
 • Umožněno skrytí/zobrazení sloupců v seznamu měřidel včetně uchování vlastního nastavení vzhledu seznamu měřidel (pořadí sloupců, šířky sloupců).
 • Umožněno definovat stromovou strukturu pro typy měřidel.
 • Doplněna další barevná indikace stavu měřidla.
 • Do plánu kalibrace doplněna položka „Výrobní číslo měřidla“.
 • Do analýz měřidel doplněny analýzy oprav/servisu měřidel.
 • verze 6.1.8

 • Doplněna „Karta měřidla 2“.
 • Doplněna funkce pro výběr jazykové verze tiskových sestav (standardně CZ, EN).
 • SW upraven a dán do souladu s MSA 4. vydání , červen 2010.
 • Doplněna funkce vykreslení konfidenčních intervalů strannosti.
 • Doplněny funkce tisku do souboru ve formátech PDF, RTF, HTML, XLS přímo z programu.
 • verze 6.1.8

 • Doplněno barevné upozornění na měřidla s blížícím se termínem konce platnosti kalibrace.
 • Zavedeny funkce pro statistiky měřidel a analýzy nákladů na kalibrace.
 • Doplněna položka „Metrologický řetězec“ pro zajištění vazby měřidla s metrologickým řetězcem.
 • Doplněna možnost uživatelsky nastavit zda generovat datum konce platnosti kalibrace/ověření vždy na konec měsíce nebo na daný den v měsíci.
 • Doplněna možnost připojení dokumentu „akreditace“ k externím zkušebnám pro přímý přístup k těmto dokumentům z programu metrologie.
 • Doplněna možnost nastavení stavu měřidla na „Neaktivní“. Potom takováto měřidla nejsou zařazována do plánu kalibrací a nejsou zvýrazněna červeně při prošlé době kalibrace.
 • Doplněna funkce založení nového kalibračního protokolu přímo z formuláře evidence měřidel.
 • Doplněna funkce „hromadná změna etalonu“ v seznamu sledovaných rozměrů.
 • Převedeno na aplikaci pracující s UNICODE.
 • V položce „Konec platnosti kalibrace“ umožněno zadat text „dle zákazníka“.
 • verzia 6.0.5

 • Doplnená funkcia založenia nového kalibračného protokolu priamo z formulára evidencie meračov.
 • Doplnená funkcia „hromadná zmena etalónu“ v zozname sledovaných rozmerov.
 • Prevedené na aplikáciu pracujúcu s UNICODE.
 • V položke „Koniec platnosti kalibrácie“ umožnené zadať text „podľa zákazníka“.
 • verzia 5.5.7

 • Doplnená položka do karty merača a tlačovej zostavy „Plán kalibrácií“ pre možnosť záznamu ľubovoľného textu týkajúceho sa vlastníka merača.
 • Do listu kalibrované rozmery doplnená položka „Rozlíšiteľnosť“.
 • Ukazovatele kalibrácie „priemer, strannosť, neistota U“ sú zaokrúhľované podľa rozlíšiteľnosti merača (ak nie je rozlíšiteľnosť zadaná, je implicitne braná rozlíšiteľnosť 0,0001)
 • Do kalibračného listu doplnený riadok pre možnosť zobrazenia výsledku kalibrácie.
 • verzia 5.5.5

 • V prehľade meračov sa už tlačí „kategória meračov“.
 • Do kolónky „kalibroval“ sa vloží automaticky meno prihláseného používateľa.
 • Položka „Koniec platnosti“ môže obsahovať dátum, prázdnu hodnotu alebo slovo „neobmedzené“.
 • Pri nevyhovujúcej kalibrácii je položka „Koniec platnosti“ prázdna.
 • Umožnené mať v kolónke rozšírená neistota U symbol „-“.
 • V sledovaných rozmeroch umožnené mať rôzny počet desatinných miest.
 • V pláne kalibrácie doplnená položka „Lehota platnosti“.
 • Do tabuľky v kal. liste doplnený znak +/-.
 • Opravený výpočet ukazovateľa Rp v štúdii merača GRR založenej na priemere a rozpätí.
 • verzia 5.5.0

 • Doplnená zostava „Kalibračný list“ vhodná pre kalibrácie externým firmám.
 • Doplnené automatické vyplnenie položky „Kalibroval“ podľa prihláseného používateľa.
 • Doplnená položka pre schvaľujúceho kalibračného listu.
 • Do položiek trieda presnosti, max. povolená odchýlka a max. neistota merania je možné písať alfanumerické znaky.
 • Pre výpočet rozšírenej neistoty je možné definovať vlastný koeficient rozšírenia „k“.
 • Možnosť preddefinovať podmienky kalibrácií v číselníkoch (tzn. tlak, teplotu a vlhkosť).
 • Doplnené funkcie pre podporu plánovania údržby meračov.
 • Vypočítaná hodnota „Strannosť“ je zaokrúhľovaná na rovnaký počet miest ako rozšírená neistota U.
 • verzia 5.0.0

 • Doplnená možnosť definovania kategórií a subkategórií meračov a ich zobrazenia vo formulári evidencie meračov.
 • Na liste „Sledované rozmery“ doplnená položka Názov rozmeru, Neistoty meraní B3 až B6 a miesto pre poznámky týkajúce sa sledovaných (kalibrovaných) rozmerov.
 • Pre uľahčenie zadávania etalónu k sledovanému rozmeru je doplnená funkcia zobrazenia „Pomocného zoznamu meračov“.
 • Pre uľahčenie zadávania etalónu k sledovanému rozmeru je doplnená funkcia zobrazenia „Pomocného zoznamu meračov“.
 • Na liste histórie merača doplnená možnosť pripojenia súboru k danej udalosti týkajúcej sa merača.
 • Rozšírená neistota U je uvádzaná len na dve platné číslice.
 • Upravený spôsob zaokrúhľovania rozšírenej neistoty U. Keď pri zaokrúhlení smerom dole dôjde k strate neistoty o 5 % a viac, je rozšírená neistota U zaokrúhlená hore.
 • V kalibračnom liste je doplnené uvádzanie čísla kalibračného listu použitého etalónu.
 • Možnosť zmeniť použitý etalón priamo vo formulári pre záznam kalibrácie.
 • Možnosť zmeniť neistoty typu B priamo vo formulári pre záznam kalibrácie.
 • Doplnená možnosť zobrazenia meračov len pre dané výrobné závody v závislosti od prihláseného používateľa.
 • Doplnená možnosť uzamknutia kalibračného protokolu a tým zamedzenia akýchkoľvek dodatočných úprav a zmien.
 • Pri zavádzaní nového merača doplnená funkcia kopírovania údajov z už existujúceho merača do nového merača (výrazné urýchlenie a uľahčenie prvotného vytvárania dát o meračoch).
 • verzia 4.5.0

 • Doplnená štúdia atributívnych meračov (model detekcie signálu / krátka metóda).
 • Do karty merača doplnené položky „Stav merača“, „Začlenenie“ a „Obor merania“.
 • verzia 4.1.1

 • Doplnenie automatického zaznamenania histórie kalibrácií pre externé aj interné kalibrácie.
 • Možnosť priradenia kalibračných protokolov v elektronickej forme spracovaných mimo tohto programu alebo zaslaných z externých kalibračných stredísk.
 • Doplnený rýchly prístup ku kalibračným protokolom uvedeným v histórii kalibrácií.
 • Modul Dodávatelia a ich hodnotenie

  verzia 4.1.0

 • Doplnený hodnotiaci ukazovateľ „podľa PPM chybných kusov“.
 • Možnosť definovania váhy používateľom k všetkým ukazovateľom.
 • Možnosť definovania medze zásahu k všetkým ukazovateľom.
 • Zadaním váhy ukazovateľa rovnej nule možnosť vypustiť ukazovatele z hodnotenia.
 • Graf trendu je možné posúvať a zväčšovať v smere osi x obyčajným ťahaním myši.
 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • verzia 3.5.8

 • Doplnená možnosť používateľsky upraviť sprievodný text v listoch s hodnotením pre dodávateľa.
 • Pri tlači listu dodávateľovi v anglickej verzii je popis grafu upravený podľa anglických názvov hodnotiacich kritérií.
 • Doplnená funkcia načítania počtu dodávok aj nezhodných dodávok zo vstupnej kontroly.
 • Zablokovanie vymazania záznamu hodnotiaceho obdobia, keď existujú hodnotiace dáta pre dané obdobie.
 • Vo formulári „Dodávatelia“ bola doplnená položka „Dohody o akosti“.
 • Funkcia pre rozhodovanie, kedy vyžadovať nápravné opatrenia, je rozšírená taktiež na hodnotenie dosiahnutej úrovne aj jednotlivých ukazovateľov.
 • verzia 3.5.3

 • Doplnená položka „Triediaci znak“. Pre možnosť roztriedenia dodávateľov napr. na dodávateľov pre automobilový priemysel, dodávateľov režijného materiálu atď.
 • Doplnenie položiek „Certifikácia SRA“ a „Platnosť certifikácie“ u dodávateľa.
 • verzia 3.5.0

 • Možnosť definovať rôzne periódy hodnotenia pre jednotlivých dodávateľov.
 • Doplnené grafické vyhodnotenie priebehu ukazovateľov (trendu).
 • Doplnená možnosť vzostupného aj zostupného triedenia záznamov kliknutím na titulok položky.
 • Moduly Vstupná kontrola, Uvoľnenie výrobnej linky, Výstupná kontrola, Skúšobne a laboratóriá

  verzia 4.1.1

 • Doplnené funkcie pre podporu prebierok AQL s prechodovými pravidlami medzi normálnou, zmiernenou a sprísnenou kontrolou dávok v sérii. Tabuľku preberacieho plánu je možné taktiež použiť na nadefinovanie preberacieho plánu LQ jedným výberom pre izolované dávky.
 • Doplnená funkcie pre posun a zväčšovanie grafov.
 • Uvoľnenie verzie pre UNICODE.
 • verzia 4.0.3

 • Doplnená možnosť voľby, či prechod na ďalší riadok vo formulári merania bude po stlačení klávesu ENTER alebo klávesu TAB.
 • Doplnené zobrazenie zoznamu protokolov len pre daný rok.
 • verzia 4.0.1

 • Doplnená funkcia skopírovania už existujúceho kontrolného plánu pri tvorbe nového kontrolného plánu.
 • Doplnená archivácia neplatných (nahradených) kontrolných plánov.
 • Modul SPC

  verzia 4.1.2

 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • Doplnenie funkcie zmeny používateľa (operátora) v priebehu vykonávania merania.
 • Doplnené funkcie pre skrytie nepotrebných funkcií u prihlásených používateľov.
 • Doplnené funkcie pre nastavenie jednotlivých formulárov len na čítanie u prihlásených používateľov.
 • verzia 3.7.0

 • Doplnené funkcie pre napojenie viacerých meračov ovládaných jedným nožným spínačom.
 • Doplnená funkcia zobrazenia merača (obrázok), ktorým sa má daný parameter merať.
 • Doplnená možnosť vzdialeného sledovania (ukážky) prebiehajúceho procesu SPC a priebeh sledovaných parametrov.
 • Doplnené upozornenie na nameranú hodnotu mimo technických medzí farebnou a zvukovou signalizáciou
 • verzia 3.1.0

 • Doplnenie možnosti zadania pracoviska, odkiaľ boli odobrané vzorky pre SPC.
 • V analýze doplnená možnosť filtrovania podľa pracoviska.
 • verzia 3.0.1

 • Doplnená možnosť vloženia fotografie k meraným parametrom. (vizualizácia ako vykonávať meranie).
 • Modul Zmätkové hlásenie

  verzia 4.1.3

 • Doplnená možnosť zadávania koeficientu na master jednotku v prevrátenej hodnote (tzn. 1 / koef.)
 • V zmätkovom hlásení doplnená možnosť analýzy technologických celkov samostatne.
 • Pre každý technologický celok je možnosť definovať rôzne jednotky hlásených výrobkov.
 • Doplnená možnosť hlásenia v rôznych jednotkách. (master a odvádzacie jednotky)
 • Doplnených viac možností spôsobov výpočtu zmätkovitosti.
 • Doplnená funkcia kopírovania obsahu položiek z predchádzajúceho zmätkového hlásenia.
 • Do zmätkového hlásenia doplnená metodika PHA (tzn. násobenie vyrobeného množstva definovaným koeficientom)
 • verzia 3.2.0

 • Do formulára „Zmätkové hlásenie“ doplnené ďalšie položky pre identifikáciu chýb:
 • výrobný príkaz
 • Typ použitého polotovaru
 • Miesto vzniku chýb
 • Doplnená možnosť preddefinovania množiny kódov chýb pre jednotlivé pracoviská, ktoré sú automaticky vkladané do formulára „Zmätkové hlásenie“ po zadaní položky „Pracovisko“.
 • Doplnená funkcia „Výbery“ z databázy zmätkových hlásení.
 • Doplnená funkcia export zmätkových hlásení do Excelu.
 • Analýzy zberných kariet chýb doplnené o ďalšie možnosti analýz:
 • analýza zmätkovitosti podľa výrobných príkazov
 • analýza zmätkovitosti podľa typu použitého polotovaru
 • analýza zmätkovitosti podľa miesta vzniku chyby
 • Modul Riadenie nezhodných výrobkov

  verzia 3.5.2

 • Uvoľnenie verzie UNICODE
 • Úprava formulára „Definícia náhradného postupu“.
 • Modul Kontrolné plány a FMEA

  verzia 2.5.1

 • Uvoľnenie verzie UNICODE.
 • Doplnenie možnosti písať špeciálne znaky (≠, ≤, ≥, ø, ‰, °, ², ³, ±, µ)
 • Doplnená znalostná databáza pre uľahčenie spracovania FMEA.
 • Doplnená podpora jazykových verzií FMEA pre češtinu, angličtinu a nemčinu.
 • Doplnená možnosť kopírovania jednotlivých záznamov medzi formulármi FMEA.
 • verzia 1.5.1

 • Do kontrolného plánu doplnená položka „Vykonáva“.
 • Doplnené funkcie pre možnosť premenovania už existujúcich KP alebo FMEA.
 • Prepracované tabuľkové rámce formulárov pre záznam KP a FMEA.
 • Modul Preventívna a prediktívna údržba

  verzia 3.5.5

 • Doplnené analýzy spotreby náhradných dielov.
 • V inštrukciách pre preventívnu údržbu možné vložiť náhradné diely potrebné pre údržbu.
 • Do histórie spotreby ND sú už zahrnuté aj spotrebovanej ND pri údržbe.
 • Pri filtrovania a výberoch ND je zobrazená celková cena vybraných ND.
 • V histórii spotreby ND k stroju je doplnená položka "Cena ND" a "Celková cena ND k stroju".
 • Doplnený záznam spotreby náhradných dielov (ND) a jej história podľa strojov
 • Možnosť voľby ocenenie ND podľa priemernej ceny ND alebo fixné skladovej ceny
 • Možnosť realizácie vyskladnenie ND tiež z formulárov pre záznam údržby a opráv
 • Doplnené výkazy podľa nákladového strediska a strojov (rozpis nákladov na údržbu, operatívne a plánované opravy)
 • Doplnená položka "Garant" v karte stroja
 • verzia 3.3.2

 • Doplnená funkcia skontrolovať dostupnosť aktualizácií.
 • Umožnené predefinovať metódu zostavenia plánu preventívnej údržby
 • Možnosť predefinovať dĺžku operatívneho plánu.
 • Možnosť definovať metódu plánovania preventívnej údržby (podľa aktivít / podľa periódy)
 • Do plánov opráv doplnená položka pre nastavenie priority opravy.
 • Do formulára záznamu údržby doplnená možnosť zaznamenať opravy vykonané v rámci údržby.
 • Doplnené položky pre možnosť ocenenie preventívnej údržby.
 • Doplnené výkazy opráv a údržby (počet, trvanie, náklady) podľa strojov a nákladového strediska.
 • verzia 3.2.0

 • Umožnené zvoliť typ riadenia priložených súborov (odkazom, uloženie na SQL server, interné riadenie)
 • Doplnené ďalšie položky do karty stroja.
 • Položky "Triediace znak" a "Stredisko" už sú zviazané s číselníky.
 • verzia 3.1.5

 • Možnosť voliť jednotku doby plánovaných opráv. (min. alebo hod.)
 • V evidencii meradiel možnosť "multi-výberu" v zozname skupín strojov a umiestnenie.
 • Rozšírená funkcia filtra pre filtrovanie podľa viacerých položiek.
 • Doplnená funkcia exportu číselníkov do excelu.
 • Automatický výpočet nákladov na opravy podľa zadaného času a hodinové sadzby za prácu.
 • verzia 3.1.2

 • Doplnená možnosť zaznamenania nedokončenej údržby podľa periódy. Oprava plánovanie údržby podľa periód.
 • Doplnenie funkcií pre uľahčenie záznamov údržby kopírovaním informácií z predchádzajúceho záznamu údržby.
 • Doplnené tlačítko pre vloženie všetkých činností pre dané periódy vo formulári "Záznam údržby".
 • V evidencii strojov doplnená história spotreby náhradných dielov.
 • Možnosť otvoriť záznam údržby alebo záznam z opravy priamo z histórie údržby a opráv v evidencii strojov.
 • verzia 3.0.5

 • Doplnená položka PostFix do formulára "Záznam údržby" a histórie údržby vo formulári "Evidencia strojov".
 • Doplnená možnosť nastavenia skladov, ktoré nemajú byť zahrnuté do výpočtu priemernej ceny ND pri výdaji náhradného dielu.
 • Doplnené funkcie pre vloženie dokumentov / foto k záznamu z preventívnej údržby.
 • verzia 1.0.8

 • Doplnenie funkcií pre možnosť detailného nastavenia práv používateľov
 • Do tlačových zostáv histórie príjmu / výdaja doplnená položka číslo príjemky / výdajky
 • Doplnená funkcia pre možnosť hromadného záznamu z údržby pre viac strojov naraz
 • Modul Revízia strojov, zariadení a budov

  verzia 1.3.0

 • Do zoznamu revízií doplnená indikácia priloženej revízne správy.
 • Do tlačovej zostavy "Plán revízií" doplnená položka "Posledný revízna správa".
 • Doplnená funkcie definovať zotriedenie tlačovej zostavy "Plán revízií".
 • Vo formulári "Overovacia správa" doplnená možnosť vybrať revidovaná zariadenie podľa kódu zariadenia.
 • verzia 1.2.5

 • Oprava filtrácia zariadení vo formulári "Revíznej správy".
 • Doplnená funkcie pripojenia / otvorenie vlastnej pomocníka.
 • Doplnená voľba či pre nové revízie generovať poradové číslo XXXXXX alebo kód revízie v tvare "kód stroje-druh revízie".
 • Doplnená funkcie znova otvorenie "Rýchleho prehľadu" v menu "SERVIS".
 • V revíznych správach doplnená tlačová zostava "Zoznam revíznych správ vrátane porúch".
 • V evidencii zariadení doplnené položky Kód Zariadenia / Revízia a Výrobné číslo.
 • V evidencii zariadení upravená funkcie "Nový záznam".
 • V evidencii zariadení doplnený rýchly filter "Skupina".
 • V evidencii zariadení doplnené položky "Druh revízie" a "Druh revízie - poznámky".
 • Doplnená funkcia kopírovania údajov z už existujúceho zariadenia do novo vkladaného zariadenia.
 • verzia 1.1.8

 • V evidencii zariadení doplnená položka "Garant".
 • V evidencii zariadení doplnený strom rýchleho filtra podľa typu zariadenia.
 • Možnosť otvorenia revíznej správy priamo z formulára "Záznam plnenie opatrení".
 • Doplnený filter vo formulári "Revízne správy" o položky typ a skupina zariadení.
 • Z formulára "Rýchly prehľad" doplnená funkcia - po kliknutí na pole zobrazujúce stav zariadenia, dôjde k zobrazenie zoznamu zariadení s vypršanou platnosťou revízie alebo zoznamu zariadení s platnosťou revíziou kratší ako stanovený interval.
 • Doplnené funkcie pre ukladanie preddefinovaných výberov
 • V evidencii zariadení doplnený strom rýchleho filtra podľa nákladových stredísk.
 • Možnosť nastavenia periódy revízií v rokoch aj v mesiacoch.
 • Možnosť nastavenia ukladania dokumentov odkazom, na SQL server alebo vnútorná kontrola.
 • Farebná indikácia zariadenie s blížiacou sa expiráciou revízie.
 • Pri spustení programu sa zobrazí upozornenie na stav platnosti revízií.
 • Doplnená položka "Nákladové stredisko".
 • verzia 1.0.0

 • Uvoľnenie verzie.
 • Modul Plánovanie laboratórnych skúšok

  verzia 1.0.1

 • Uvoľnenie ostrej verzie
 • Monitoring prestojovosti strojov a produktivity

  Modul MAJSTER

  verzia 2.5.0

 • Doplnené funkcie pre čítanie zmien stavov.
 • Dĺžky prestojov je možné sledovať na základe zmien počítadiel alebo zmien IO vstupov.
 • Výpočet prevádzky stroja je možné vykonávať podľa stavu počítadla a jeho limitnej úrovne alebo zaznamenaných časových údajov.
 • Doplnená funkcia samooživenia v prípade výpadku prúdu alebo počítačovej siete.
 • Modul OPERÁTOR

  verzia 3.5.0

 • Je kompatibilný s modulmi Majster a Monitor od verzie 2.5.0 .
 • Počet riadkov s prestojmi je možné používateľsky meniť.
 • Kompatibilný s modulom „Zmätkové hlásenie“ od verzie 4.0.2 .
 • Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
  Pre bližšie informácie nás kontaktujte.