Metrológia – správa, evidencia a kalibrácia meračov a MSA

Q-LanYs Novinky v module Metrológia ...

Softvér pre metrológiu je účinný nástroj na riadenie meračov, meracích prípravkov a meracích zariadení podliehajúcich metrologickému poriadku. Spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce zo štandardov ISO 9001, TS 16949 aj štandardu pre akreditáciu kalibračných laboratórií EN ISO IEC 17025. Používané metódy sú v súladě s MSA 4.vydanie. Metóda posúdenie použiteľnosti meradiel je v súlade s VDA 5.

Softvér „Metrológia“ sa dodáva v troch variantoch:

Metrológia Basic – najjednoduchší variant obsahujúci evidenciu meračov, plánovanie kalibrácií, výdajňu meračov, štatistiky meračov a analýzy nákladov na externé kalibrácie, posúdenie použiteľnosti meradiel podľa VDA 5.

Metrológia Standard – obsahuje evidenciu meračov, plánovanie kalibrácií, vykonávanie vlastných (interných) kalibrácií, kalibračné protokoly vrátane výpočtu chyby a rozšírenej neistoty merania, analýzu chyby linearity a stability merača, štatistiky meračov a analýzy nákladov na externé a interné kalibrácie.

Metrológia Professional - zahŕňa všetky funkcie ako verzia standard plus nástroje na vyšetrovanie spôsobilosti meračov (MSA) - štúdie Cg, Cgk, R&R, ANOVA, grafická analýza, metoda regulačních diagramů. Pre atributivní meradlá sú k dispozícii metóda krížových tabuliek, metóda detekcie signálu vrátane krátkej metódy.

Jazykové verzie - V softvéri METROLOGIE môžete ľubovoľne prepínať medzi jazykovými verziami ČEŠTINA, ANGLIČTINA, NEMČINA, POĽŠTINA, ŠPANIELČINA A FRANCÚZŠTINA.

Základné časti tohto modulu sú:

 • Číselníky
 • Evidencia meračov, metrologické reťazce, merače s viacerými rozsahmi
 • Plánovanie kalibrácií, údržby a prevádzkového overovania meračov
 • Kalibrácia a kalibračné protokoly vrátane výpočtu chyby a neistoty merania
 • Funkcie pre vytvorenie vlastných kalibračných protokolov a tlačových zostáv
 • Vyhodnotenie chyby linearity a stability merača na základe získaných hodnôt z kalibrácií
 • Posúdenie použiteľnosti meradiel podľa VDA 5
 • Štatistiky meračov a analýzy nákladov na kalibrácie
 • Výdajňa meračov
 • Vyšetrovanie spôsobilosti meračov - MSA
 • Štúdia opakovateľnosti meradlá - Cg, CGK
 • Metóda regulačných diagramov - Cp, Cpk
 • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätí (MSA)
 • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätie - BOSCH M3
 • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätie - Nereplikovatelné meranie
 • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na priemere a rozpätí (MSA)
 • Štúdia R&R (GRR) - metóda ANOVA
 • Grafická analýza spôsobilosti meradiel
 • Štúdia atributivních meradiel - metóda krížových tabuliek
 • Štúdia atributivních meradiel - krátka metóda
 • Štúdia atributivních meradiel - model detekcie signálu
  • Prehľad vykonaných štúdií podľa výrobku

  Definícia číselníkov

  Pre uľahčenie práce v ďalších častiach programu nadefinujete číselníky ako napr. kategórie meračov, typy meračov, zoznam výrobkov, pracovníci, kalibračné strediská, kalibračné postupy atď.

  Evidencia meračov

  Na evidenciu a uchovanie potrebných údajov o merači slúži „Zoznam meračov“ a „Evidenčná karta merača“, kde okrem základných údajov o merači nájdete taktiež údaje o kalibrácii, histórii využívania a opráv. Evidenčná karta merača je prepojená s programovou časťou modulu „Kalibrácia“ a výsledné údaje z procesu kalibrácie sa automaticky prenášajú do karty merača. Ide o údaje o výsledku kalibrácie, dátume kalibrácie, konci platnosti kalibrácie, čísle protokolu, neistote merania atď. História externých aj interných kalibrácií sa automaticky zaznamenáva. Ak máte protokoly z externých kalibrácií v elektronickej forme, môžete ich pripojiť k záznamu o kalibrácii a potom priamo z programu daný kalibračný protokol otvoriť.

  Program je taktiež prispôsobený na riadenie meračov podľa jednotlivých výrobných závodov. Keď požadujete, aby pracovníci daného výrobného závodu mali prístup len k meračom toho istého závodu.

  Program obsahuje aj funkcie pre vytváranie vlastných tlačových zostáv. A ďalej funkcie pre zmenu názvov položiek a textov vo formulároch i v už preddefinovaných tlačových zostavách.

  Posúdenie použiteľnosti meradiel

  V rámci programu sú k dispozícii funkcie pre posúdenie použiteľnosti meradiel (stanovenie minimálne tolerancie Tmin) vo väzbe na rozlíšenie meradla, rozšírenú neistotu, limitnú hodnotu GPP a medznú mieru rozlíšiteľnosti. Posúdenie použiteľnosti meradiel je v súlade s VDA 5.

  Kalibrácia

  Kalibrácia je užitočný nástroj na zaistenie riadneho riadenia a vykonávania interných i externých kalibrácií meračov.

  Základné prvky „kalibrácie“ sú:

  • plán kalibrácie zaisťujúci výber meračov s vypršanou lehotou kalibrácie k požadovanému dátumu
  • zaznamenanie sledovaných (kalibrovaných) rozmerov
  • vlastné vykonávanie kalibrácie vrátane výpočtu chyby a neistoty merania
  • zobrazenie chyby linearity v celom sledovanom rozsahu merača
  • priebeh kalibrácií a zobrazenie stability merača
  • tlač kalibračného protokolu (možnosť definovania vlastných kalibračných protokolov)

  Výdajňa meračov

  Na evidenciu zapožičania meračov a zaznamenanie histórie výpožičiek použijete funkcie časti programu „Výdajňa meračov“. Výpožičky meradiel sú automaticky zaznamenávané do karty meradla a tým máte okamžitý prehľad o skutočnom umiestnení meradla.

  Štúdia spôsobilosti meračov - MSA

  Modul Metrológia Professional obsahuje metódy pre vyšetrovanie spôsobilosti meračov vrátane metód pre atributívne merače. Užitočnou funkciou tejto časti programu je zobrazenie vykonaných štúdií meračov podľa výrobkov.

  Metódy používané na analýzu spôsobilosti meračov:

  • Štúdia opakovateľnosti meradlá - Cg, CGK
  • Metóda regulačných diagramov - Cp, Cpk
  • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätí MSA
  • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätie - Bosch M3
  • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na rozpätie - Nereplikovatelné meranie
  • Štúdia R&R (GRR) - metóda založená na priemere a rozpätí MSA
  • Štúdia R&R (GRR) - metóda ANOVA
  • Grafická analýza spôsobilosti meradiel
  • Štúdia atributivních meradiel - metóda krížových tabuliek
  • Štúdia atributivních meradiel - krátka metóda
  • Štúdia atributivních meradiel - model detekcie signálu

  Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA   Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA
  Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA   Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA
  Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA   Q-LanYs - Správa, evidencia a kalibrácia meračov, Softvér pre metrológiu a MSA
  (kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
  Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
  Pre bližšie informácie nás kontaktujte.